Založení spolku

Jste-li minimálně tři osoby vedené zájmem mít možnost organizovaně vykonávat společnou činnost např. profesního, vzdělávacího, sportovního, ekologického, výchovného, uměleckého, kulturního, pomocného charakteru, zajistíme pro vás komplexní založení spolku (dříve „občanské sdružení“), jenž bude naplňovat požadavky občanského zákoníku a odpovídat Vaším představám.


Seznámíme Vás se s principy fungování tohoto typu právnické osoby, dále všemi nezbytnostmi, které souvisejí se založením spolku. Nachystáme pro Vás veškerou zakladatelskou dokumentaci, obstaráme pro Vás postup vedoucí k zápisu spolku do spolkového rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem.


Spolek lze bezpochyby označit jako nejjednodušší právnickou osobu, jejíž existenci právní řád České republiky připouští. Díky mnohá výhodám, jako např. jednoduchému řízení, struktuře a účetnictví, právnická osoba ve formě spolku dlouhodobě nachází širokou využitelnost mezi aktivními a tvořivými jednotlivci. Za přispění fungování spolků se tak daří vyvíjet mnoho zajímavých aktivit, jenž vykazují zpravidla pozitivní působení jak ve prospěch členské základny spolku, taky i mnohdy širší veřejnosti.


Služba obsahuje:


 • Přípravu veškeré zakladatelské dokumentace
  (stanovy spolku, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd.)
 • Přípravu veškeré zakladatelské dokumentace
  (stanovy spolku, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd.)
 • Vypracování návrhu na zápis spolku
 • Zajištění zkompletovaného podání na příslušný soud
 • V případě zájmu zastupování v řízení o zápisu spolku do spolkového rejstříku prostřednictvím plné moci

Celková cena:
od 4.500,- Kč do 5.500,- Kč dle složitosti případu.


Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.
Přizpůsobení spolku novému občanskému zákoníku

Ustanovení § 3041 odst. 2 a ustanovení § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ukládá spolkům (bývalým občanským sdružením) povinnost provést přizpůsobení vnitřních poměrů spolku příslušným ustanovením uvedeného kodexu a nechat příslušným soudem zapsat zákonem stanovený výčet údajů do veřejně přístupného spolkového rejstříku (dále jen „přizpůsobení“)


Povinnost přizpůsobení spolku měla být splněná nejpozději do 31.12.2016.


Pokud jste povinnost stále ještě nesplnili, a chcete se zbavit hrozby zásahu orgánů veřejné moci a v nejzazším případě zániku spolku na základě soudního rozhodnutí, zajistíme pro vás komplexní přizpůsobení Vašeho spolku novému občanskému zákoníku.


Služba obsahuje:


 • Analýzu stávajících stanov
 • Přípravu veškeré harmonizační dokumentace v souladu s novou právní úpravou
  (tzn. revize stávajících stanov spolku a následné zakotvení nově požadovaných náležitostí, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd.)
 • Vypracování návrhu na zápis změn zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku
 • Zajištění zkompletovaného podání na příslušný soud
 • V případě zájmu zastupování v řízení ve věci o zápisu změn zapsaných údajů do spolkového rejstříku na základě plné moci

Celková cena:
od 4.500,- Kč do 6.000,- Kč dle složitosti případu.


Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.
Zrušení spolku

Máte-li spolek (dříve občanské sdružení), který je již neaktivní, nevykazuje žádnou činnost a Vy jste se rozhodli takový spolek zrušit, zajistíme pro vás celý proces vedoucí k zániku spolku.


Proces zrušení spolku není jednoduchá záležitost, tudíž doporučujeme, abyste se vždy obrátili na některého z našich specialistů na tuto problematiku.


Řádné ukončení existence spolku dle zákona Vás zbaví povinností, které jsou každoročně spojeny se správou i neaktivního spolku.


Služba obsahuje:


 • Vypracování plných mocí
 • Přípravu veškeré dokumentace potřebné ke zrušení
 • Vypracování návrhu na zápis změn údajů ve spolkovém rejstříku
 • Zajištění zkompletovaného podání na příslušný soud
 • Komunikaci s obchodním věstníkem v souvislosti se zveřejněním výzvy věřitelům
 • Komunikaci se správcem daně
 • Zastupování v řízení o zápisu změn údajů do spolkového rejstříku
 • Vypracování návrhu na výmaz spolku ze spolkového rejstříku
 • Zastupování v řízení o výmazu spolku ze spolkového rejstříku

Celková cena:
od Cena bude stanovena individuálně dle složitosti případu


Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.
Založení pobočného spolku

Potřebujte-li z rozsahu činnosti hlavního spolku vyčlenit některé úkoly, a to např. z důvodu jejich specifické povahy nebo potřeby jejich realizace v odlišné lokalitě, než ve které působí hlavní spolek, nabízí se Vám možnost založení pobočného spolu.


Zůstává u něj zachována vazba na hlavní spolek, na což již povinně odkazuje i samotný název daného pobočného spolku.


Pobočný spolek je specifickou samostatnou organizační jednotkou, jenž má v rozsahu stanoveném ve stanovách hlavního spolku, daný seznam oprávnění, jenž může vykonávat nezávisle na vůli hlavního spolku. Proto ho lze také označit jako svébytnou právnickou osobu, jenž má omezenou právní osobnost (tzn. limitovanou způsobilost k právním jednáním).


Naši specialisté jsou připraveni za Vás celou agendu spojenou se založením pobočného spolku obstarat, včetně vymezení jeho vztahu s hlavním spolkem, které bude odpovídat Vaším představám. Kromě uvedeného jsme se připraveni pro Vás obstarat postup vedoucí k zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem.


Služba obsahuje:


 • Analýzu stanov hlavního spolku a stanovení optimálního postupu
 • Přípravu veškeré zakladatelské dokumentace
  (stanovy spolku, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd.)
 • Přípravu veškeré zakladatelské dokumentace
  (stanovy spolku, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd.)
 • Vypracování návrhu na zápis pobočného spolku
 • Zajištění zkompletovaného podání na příslušný soud
 • V případě zájmu zastupování v řízení o zápisu spolku do spolkového rejstříku prostřednictvím plné moci

Celková cena:
od 6.000,- Kč dle složitosti případu.


Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.
Přeměny spolku

Dojde-li k tomu, že Váš spolek (dříve „občanské sdružení“) v rámci své činnosti naváže úzkou spolupráci s jiným spolkem, přičemž tato spolupráce vede ke spokojenosti všech zúčastněných nebo nastane situace, že působí ve Vašem okolí spolek zaměřující se na obdobnou činnost, nabízí se Vám možnost provést za účelem zjednodušení, zefektivnění a zrychlení vzájemné spolupráce spojení spolků, a to buď formou jejich sloučení nebo splynutím.


V těchto případech mohou spolky učinit rozhodnutí, že své spolky sloučí do zcela nově vzniklého společného spolku, kdy zároveň oba původní spolky zanikají, nebo jeden ze spřátelených spolků splyne, nebo-li se přidruží k již existujícímu spolku a sám zanikne.


Po důkladné analýze a konzultacích se zúčastněnými spolky, v závislosti na zvolené formě sloučení, připravíme smlouvu o sloučení či smlouvu o splynutí. Dále připravíme pro členy spolků zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky takové fúze. Na závěr tohoto procesu vytvoříme návrh na zápis fúze, který je nezbytný podat u příslušného soudu.

Služba obsahuje:


 • Analýzu stanov hlavního spolku a stanovení optimálního postupu
 • Přípravu veškeré dokumentace
  (úprava stanov spolku, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd. dle konkrétního případu)
 • Zajištění zkompletovaného podání na příslušný soud (pokud to konkrétní situace vyžaduje)

Celková cena:
4.500,- Kč dle složitosti případu.


Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.
Dotační poradenství

Zajistíme pro vás dotační servis od přípravy projektového záměru přes podání kvalifikované žádosti až po monitoring a evaluaci samotného dotačního projektu.


Zpracování dotační analýzy


V rámci dotačního poradenství zpracováváme dotační analýzy obsahující podrobnou studii ohledně možných dotačních zdrojů, ze kterých by mohl klient potenciálně čerpat finanční prostředky, a to s ohledem na jeho zaměření, činnost či konkrétní projekt.


Služba obsahuje:


 • Komunikaci s klientem o jeho činnosti či záměru
 • Vypracování dotační analýzy
 • Revizi dotační analýzy

Celková cena:
od 4.500,- Kč do 10.000,- Kč dle složitosti případu.


Vše lze řešit online v kombinaci s poštovním doručováním bez nutnosti osobního setkání.
Zpracování dotační žádosti


Služba obsahuje:


 • Příprava dokumentace pro podání žádosti
 • Vypracování žádosti o dotaci
 • Komunikaci s příslušnými dotačními subjekty
 • Kompletaci a kontrolu příloh a podání žádosti
 • Komunikaci s poskytovatelem dotace po celou dobu dotačního řízení

Výčet je samozřejmě pouze orientační a vždy se liší u jednotlivých dotačních titulů.

Odměna je stanovena dohodou dle výše žádaných finančních prostředků či hodnoty nepeněžitého plnění a složitost žádosti.
ZRUŠENÍ SPOLKU, JEHO LIKVIDACE A VÝMAZ ZE SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU

Máte-li spolek (dříve občanské sdružení), který je již neaktivní, nevykazuje žádnou činnost a Vy jste se rozhodli takový spolek zrušit, jsme v takovém případě připraveni pro Vás celý proces vedoucí k zániku spolku (tzn. výmaz spolku ze spolkového rejstříku a s tím spojený zánik jeho právní existence) zajistit.

Proces zrušení spolku není krátkodobá a jednoduchá záležitost, v jeho rámci je nezbytné splnit mnoho zákonných povinností, a tudíž doporučujeme, abyste se obrátili na některého z našich specialistů na tuto problematiku.

Řádné ukončení existence spolku dle zákona Vás zbaví starostí spojených s plněním povinností, které jsou každoročně spojeny se správou i neaktivního spolku.


Služba obsahuje:


 • Vstupní analýza proveditelnosti, tzn. analýza právních poměrů spolku před ukončením činnosti a jeho vstupem do likvidace, analýza majetkových poměrů, posouzení, zdali bude možné zrealizovat proces vedoucí k výmazu spolku dobrovolně (tzn. z vůle nejvyššího orgánu Vašeho spolku) nebo z vůle soudu, a to po prokázání právního zájmu navrhovatele.
 • Na základě zjištění získaných v rámci vstupní analýzy proveditelnosti bude sestaven postup, který povede k řádnému zrušení spolku s likvidací, realizaci likvidace a výmazu ze spolkového rejstříku.
 • V případě přání klienta možnost zajištění personálního obsazení funkce likvidátora spolku.
 • Přípravu veškeré dokumentace potřebné jak ke zrušení Vašeho spolku a jeho vstupu do likvidace, tak i povolání (resp. zvolení) likvidátora do funkce (včetně návrhu na zápis změn zapsaných údajů do spolkového rejstříku).
 • Administrace prvního rejstříkového řízení ve věci o zápisu změn zapsaných údajů do spolkového rejstříku.
 • Komunikaci s rejstříkovým soudem, a to v souvislosti se zveřejněním ve sbírce listin oznámení o vstupu spolku do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.
 • Zajištění komunikace s orgány státní správy (tzn. zejména s orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky) a opatření od nich potřebných dokumentů pro účely soudního výmazu Vašeho spolku ze spolkového rejstříku.
 • Nastavení postupu týkajícího se:
  •   a, Nakládání s případnou likvidační podstatou.
  •   b, Vypořádání případného likvidačního zůstatku.
 • Vypracování návrhu na výmaz spolku ze spolkového rejstříku, včetně jeho příslušných příloh.
 • Administrace druhého rejstříkového řízení tentokrát však ve věci o výmazu spolku ze spolkového rejstříku.
 • Související komplexní odborné poradenství.

Celková cena
od Cena bude stanovena individuálně dle složitosti případu.

Založení dětské skupiny

Chcete provozovat zařízení, kde budete pečovat o děti ve věku od 12 měsíců do 6 let věku, které rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy? Pak pravděpodobně pro Vás bude ideální zřídit si takzvanou dětskou skupinu.

Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců do předškolního věku dítěte, v kolektivu dětí. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj jeho schopností a kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě. Maximální počet dětí v dětské skupině je 24, přičemž počet pečovatelů je 1–2.

Pro provozování dětské skupiny potřebujete Dva základní předpoklady, kterými jsou:

 • Založení spolku s vhodně formulovanými stanovami.
 • Úspěšné absolvování řízení o zápisu dětské skupiny do evidence dětských skupin vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zajistíme pro vás buď obě řízení, které se týkají výše uvedených požadavků nebo i jenom jedno z nich, přičemž druhé si klient obstarává samostatně. Z toho důvodu mají řízení i samostatnou cenu. Pokud pro Vás zajistíme obě řízení, poskytneme Vám 10 % slevu z celkové částky.


Služba obsahuje:


Založení spolku s vhodně formulovanými stanovami

 • Přípravu veškeré zakladatelské dokumentace.
 • (Stanovy spolku, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd.).
 • Přípravu veškeré zakladatelské dokumentace.
 • (stanovy spolku, veškeré zápisy ze schůzí orgánů, čestné prohlášení členů statutárního orgánu, souhlas s umístěním sídla atd.).
 • Vypracování návrhu na zápis spolku.
 • Zajištění zkompletovaného podání na příslušný soud.

Celková cena
od 4.900,- Kč do 5.500,- Kč dle složitosti případu.Administrativní podpora řízení o zápisu dětské skupiny do evidence dětských skupin

 • Smluvní zajištění pronájmu nebo užívání prostor pro provoz dětské skupiny.
 • Podpora při uzavření pojistné smlouvy pro podnikatele, kde bude předmětem pojištění provozování dětské skupiny.
 • Konzultace z pohledu požadavků vyhlášek č. 281/2014 Sb. pro skupiny do 12 děti nebo č. 410/2005 Sb. pro skupiny nad 12 dětí a zákona o dětské skupině.
 • Administrativní příprava získání stanoviska Krajské hygienické stanice.
 • Podání žádosti o zápis dětské skupiny do evidence vedené MPSV, včetně příloh.

Celková cena
od 8.000,- Kč dle složitosti případu.

Zahrnuje 12 hodin práce našeho konzultanta. V případě, že bude případ složitější budeme po Vašem schválení účtovat skutečně vynaložený čas na základě hodinové sazby 750,- Kč/hod.